1. Đào Duy Anh, “Thích ứng và dung hóa rất tài”
  2. Đào Duy Anh, “Âm vần Việt và Hán Việt”
  3. Đào Duy Anh, “Văn bản Nôm xưa nhất”
  4. Đào Duy Anh, “Âm Hán Việt ít đổi”
  5. Đào Duy Anh, “Thiền tôn”
  6. Đào Duy Anh, “Thờ cúng ở đình làng”
  7. Đào Duy Anh, “Hai đặc tính”
  8. Đào Duy Anh, “Trí nghệ thuật và trực giác”
  9. Đào Duy Anh, “Truyền thống trí thức yêu nước”
  10. Đào Duy Anh, “Dụng võ là bất thường”