Thích ứng là thay đổi mình cho hợp với tình hình hay điều kiện mới.

Dung hóa nghĩa đen là làm cho thể chặt hóa thể lỏng.(1) Chắc Đào Duy Anh muốn nói người Việt Nam rất giỏi làm cho những nét văn hóa nước ngoài cực đoan khi vào nước mình phải trở nên bớt cực đoan.

Vừa đổi mình vừa đổi của người cho hợp với mình, thế là hay.

Ta đã hay khi gặp Tàu. Hy vọng lần này ta sẽ lại hay trong tiếp xúc qui mô, sâu sắc với Tây.

(Thu Tứ)

(1) Theo
Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh.Đào Duy Anh, “Thích ứng và dung hóa rất tài”
(Người Việt Nam) thích ứng và dung hóa rất tài.


(Đào Duy Anh,
Việt Nam văn hóa sử cương, 1938)