1. Trần Ngọc Thêm, “Sân khấu ta linh hoạt”
  2. Trần Ngọc Thêm, “Việt khác Hoa thế nào”
  3. Trần Ngọc Thêm, “Người Việt trọng văn”
  4. Trần Ngọc Thêm, “Triết lý âm dương”
  5. Trần Ngọc Thêm, “Phật giáo Việt Nam 4 thời kỳ”
  6. Trần Ngọc Thêm, “Không thu nguyên con”
  7. Trần Ngọc Thêm, “Đạo giáo hòa quyện...”
  8. Trần Ngọc Thêm, “Khêu gợi tế nhị”