Trần Ngọc Thêm, “Phật giáo Việt Nam 4 thời kỳ”
lịch sử Phật giáo Việt Nam (...) bốn giai đoạn:

từ đầu (...) đến hết Bắc thuộc là (...) hình thành và phát triển rộng khắp

thời Ðại Việt là (...) cực thịnh

từ thời Lê đến cuối thế kỷ 19 là (...) suy thoái

từ đầu thế kỷ 20 đến nay là (...) phục hưng


( Trích Trần Ngọc Thêm,
Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, nxb. TPHCM, VN, 2001, in lần 3, tr. 462. Nhan đề phần trích tạm đặt.)