1. HN60NĐ - Hình ảnh chiến sĩ
  2. HN60NĐ - Hình ảnh chiến hào, chiến lũy...
  3. HN60NĐ - Hình ảnh chiến đấu
  4. HN60NĐ - Hình ảnh nhà cửa, phố xá
  5. HN60NĐ - Hình ảnh chiến đấu ở ngoại thành
  6. HN60NĐ - Hình ảnh Trung đoàn Thủ Đô rút lui
  7. Hình ảnh Hà Nội 19/12/1946 - 17/2/1947