CHIẾN ĐẤU Ở NGOẠI THÀNH







































             (Nguồn ảnh: trang
quansuvn.net)