1. Múa rối nước, “Sinh hoạt truyền thống” (NhMrnRV)
  2. Múa rối nước, “Loan phượng” (NhMrnTL)