Văn hóa Tàu trọng nam khinh nữ. Văn hóa Việt trọng nữ.(1)

Lê triều chủ trương theo Tàu, thế mà...

Ðủ biết phụ nữ Việt “oai” đến chừng nào.

(Thu Tứ)

(1) Xem bài Oai Như Gái Việt của TT.Trương Chính v.v., “Luật Hồng Ðức”Luật Hồng Ðức ở thế kỷ XV có một số điều chú ý đến quyền lợi của phụ nữ. Như con gái có quyền hưởng gia tài như con trai, có quyền sở hữu về tài sản; vợ có quyền ly dị chồng nếu chồng bỏ vợ trong năm tháng không đi lại, trường hợp có con, thời hạn ấy tăng lên một năm. Ðó là tập tục cổ truyền còn được giữ lại, và đó cũng là giá trị lớn nhất của luật Hồng Ðức.


(Trương Chính và Ðặng Ðức Siêu,
Sổ tay văn hóa Việt Nam, nxb. Văn Hóa, Hà Nội, 1978, tr. 69. Nhan đề phần trích tạm đặt.)