Ta chớ xem thơ Xuân Diệu là thơ Nguyễn Du tiến hóa!

(Thu Tứ)Thái Bá Vân, “Tiến là trong một mô hình”Sự tiến hóa trong nghệ thuật (...) nên được hiểu là từng bước đi trong quá trình hình thành và hoàn thiện một mô hình.


(Thái Bá Vân,
Tiếp xúc với nghệ thuật, Viện Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, 1997, tr. 35)

________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.