Theo Bình Nguyên Lộc, quân Tần nam chinh chỉ đánh chiếm Tây Âu (đại khái là Lưỡng Quảng và Quí Châu bây giờ) chứ không đánh luôn qua Âu Lạc.Bình Nguyên Lộc, “Tần không đánh ta”Quyển sách độc nhứt có tả rõ chiến trường Ngũ Lĩnh của Tần Thỉ Hoàng là quyển Hoài Nam Tử của Lưu An, và câu sử quan trọng nhứt cho biết Tần Thỉ Hoàng đánh tới đâu, nằm rõ trong đó (...)

Ðây (...) “Sai Uất Ðồ Thư xuất 50 vạn quân, chia làm 5 đạo, một đóng ở Ðàm Thành, một đóng ở Cửu Nghi, một đóng ở Phiên Ngung, một chận ở đất phía nam, một đóng ở sông Dư Can”

Những địa danh ở câu trên đây đều được ta biết, đại khái Dư Can ở Quảng Tây, Phiên Ngung ở Quảng Ðông, Cửu Nghi ở Hồ Nam, Ðàm Thành (...) ở đâu (...) không quan trọng.

Quan trọng nhứt là đất phía Nam mà trong nguyên văn là Nam dã (...)

Cứ nhìn kỹ vào trật tự của câu văn thì thấy rõ rằng Nam Dã không thể nào là (đất phía bắc) (vì) Lưu An (...) nói về phía trên xong thì nói đến Dư Can và Phiên Ngung ở phía dưới (...) (nếu) thêm một vị trí (ở phía bắc) vào (giữa) (...) Dư Can và Phiên Ngung (...) (thì) không còn trật tự gì nữa hết (...)

Hai tiếng Nam Dã mơ hồ đó không phải là một địa danh nào mà chỉ là một danh từ chỉ đất phía nam của Phiên Ngung (và Dư Can) (...)

Ngăn chặn ở biên giới đất phía nam chỉ có thể hiểu là ngăn chặn tại biên giới Tây Âu và Âu Lạc, nói theo ngày nay là biên giới Quảng Ðông - Quảng Tây và Việt Nam.

Tại sao lại ngăn? Ngăn để tận diệt quân Tây Âu, không cho họ rút lui (...)

Không có sự kiện sáp nhập Âu Lạc vào Tây Âu bao giờ (...) vì hai lẽ:

1. Thục Phán chỉ là thường dân chớ không bao giờ là tướng của vua Tây Âu.

2. Như thế, y làm y hưởng, chớ không thế nào mà mạo hiểm để rồi dâng đất cho vua Tây Âu.

Sự kiện không có sáp nhập lộ rõ ra ở chỗ y làm vua, một ông vua trọn quyền độc lập, song song với vua Trạch Hu Tống của nước Tây Âu.


(Bình Nguyên Lộc,
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam, Sài Gòn, 1971, tr. 279-286. Nhan đề phần trích tạm đặt.)