Hịch Văn thân (19-3-1874)
“Tạm ném bút để cầm vũ khí là thái độ quyền biến của người quân tử (...) (Giặc) bỏ phải trái nói điều mạnh yếu, khoe khoang đại bác phá núi non (...) hết sức ngang tàng (...) Nhặt nhạnh càng nhiều tiền bạc, ép hết dầu mỡ nước ta (...) Kẻ kia hoành hành thế ấy, ta há lãnh đạm ngồi yên?”.


(Bản dịch Đoàn Khách)