Huy Cận, “Sang sông đêm thu”
Trời lạnh đêm trăng quá nửa thu
Sông to không vắng kẻ sang đò
Lại nghe rộn rịp bờ đưa đón
Trăm chiếc thuyền nan lướt sóng xô.

Câu chuyện thân thương giữa nước trời
“Các anh đi đã mấy đêm rồi?
Chúng em mấy bữa gần đêm trắng
Qua lại xuồng lao như phóng thoi”.

“Ngày ngủ bù không? Mắt có cay?
Cảm ơn o chở vượt sông này
Chúng tôi cũng đã nhiều đêm suốt
Vừa ngủ vừa đi, gọi ngủ chay”.

Sang sông lại tỉnh như đàn sáo
Thu lạnh về khuya trăng sáng ngần
Cập bến hẹn nhau ngày chiến thắng
Ngủ cho no bữa lính cùng dân.


9-1972