Vì có nhà sử học Việt Nam kia phát biểu rằng Quốc gia Việt Nam “vận hành” như thế nào là một vấn đề còn cần được nghiên cứu, chúng tôi xin đăng sau đây những ghi chép về “thực thể” ấy trên hai trang Mạng bách khoa Tây phương nổi tiếng. Hết sức rõ ràng, Quốc gia Việt Nam “vận hành” theo cái lối làm con rối cho Pháp. (Thu Tứ)Sử Tây chép về Quốc gia Việt Nam
Trang en.wikipedia.org:

“(Quốc gia Việt Nam) do Pháp tạo ra năm 1949 (…) có quyền tự trị hạn chế với tư cách một quốc gia liên kết trong Liên hiệp Pháp (…) Ngày 2/9/1945, Việt Minh thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (…) Nhằm mục đích giảm ảnh hưởng của người cầm đầu Việt Minh là Hồ Chí Minh đối với nhân dân Việt Nam, người Pháp (…) dựng những chính quyền con rối (puppet states) (mà sau cùng là) Quốc gia Việt Nam”.

Trang Britannica.com:

“Người Pháp lúc đầu tự tin sẽ thắng và trong một thời gian dài đã không chú ý đến lý do chính trị thực sự của cuộc chiến tranh là cái khát khao giành lại độc lập và thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam (…) Những nỗ lực giải quyết vấn đề ấy của người Pháp đều xảo quyệt và vô hiệu quả (devious and ineffective). Năm 1949, họ trả Nam kỳ, tuyên bố khai sinh Quốc gia Việt Nam và chỉ định cựu hoàng Bảo Đại làm quốc trưởng. Tuy nhiên, hầu hết người Việt Nam yêu nước đã không bị lừa bởi nước cờ này và vai trò lãnh đạo cuộc kháng chiến giành độc lập vẫn thuộc về Việt Minh”.


___________
“Quốc gia liên kết” (
associated state) là một mỹ từ được sáng kiến để gợi ý quan hệ bình đẳng, trong khi sự thực là ngược lại. Nên biết Liên hiệp Pháp không phải là một hiệp hội những quốc gia độc lập như kiểu ASEAN, mà là một tổ chức phân biệt đẳng cấp trong đó Cộng hòa Pháp đứng cao hơn hẳn tất cả các thành viên khác. Thực tế, quan hệ giữa Cộng hòa Pháp và Quốc gia Việt Nam không khác quan hệ giữa Đế quốc Pháp và nước An Nam. Bình mới rượu cũ.