Trịnh Công Sơn, “Biển nhớ” (TN)Xin bấm vào đây để nghe.