Nguyễn Hữu Trí, “Tiểu đoàn 307” (CM)Xin bấm vào đây để nghe.