Ewan MacColl, “Bài ca Hồ Chí Minh” (QH)Xin bấm vào đây để nghe.