Phạm Ph. Thảo, “Ru em nắm đất Truông Bồn”Xin bấm vào đây để nghe.