Trịnh Công Sơn, “Gọi tên bốn mùa” (LH)Xin bấm vào đây để nghe.