Trận đánh tàu đầu tiên trên sông Lô 25/10/1947


Xin bấm vào đây.