Trận đèo Bông Lau (Cao Bằng) 30/10/1947


Xin bấm vào đây.