Hát xẩm, “Mục hạ vô nhân” (NVT)Xin bấm vào đây để nghe.