Người nước Văn Lang xăm trán, người nước Ngô xăm trán, người Tây Nhung xăm trán...

Người Ngô, ai cũng biết là Việt tộc. Người Tây Nhung, hay Khuyển Nhung, theo Bình Nguyên Lộc cũng là Việt tộc. Ba nhóm Việt tộc này ở xa nhau lắm mà cùng xăm trán. Có phải tất cả các nhóm Việt tộc đều xăm trán?

Nhuộm răng thì Tây Nhung không nhuộm, vậy Việt tộc có thể chia làm nhóm răng đen và nhóm răng không đen?

À, có phải cứ hễ nhuộm răng thì ăn trầu? Nếu thế, Tây Nhung không nhuộm chắc vì vùng Thiểm Tây không trồng được trầu cau.

(Thu Tứ)Nguyễn Duy Hinh, “Cùng trán, khác răng”“Triệu thế gia” (Sử ký của Tư Mã Thiên, truyện 43) (chép) “... hắc xỉ điêu đề (...) Ngô chi quốc dã” (...) (nghĩa là) (dân) nước Ngô (...) nhuộm răng đen (...) xăm trán

Tây Nhung cũng có xăm trán


(Nguyễn Duy Hinh,
Văn minh Lạc Việt, nxb. Văn Hóa - Thông Tin, 2004)