Thuận Yến, “Gửi em ở cuối sông Hồng” (TH, TT)Xin bấm vào đây để nghe.