Cầm Phong, “Người lái đò trên sông Pa Kô”Xin bấm vào đây để nghe.