Người Ðông Sơn có nhuộm răng, nhưng không phải ai cũng nhuộm, mà gần mười người mới có một... Tại sao kẻ nhuộm người không? (TT)Nguyễn Lân Cường, “Người Ðông Sơn răng đen”(trong 59 hộp sọ của người lớn) 8 sọ có răng nhuộm đen, chiếm tỉ lệ 13,6%. Hiện tượng này chưa bao giờ thấy có trong thời đại đá ở Việt Nam (...)


(Nguyễn Lân Cường,
Ðặc điểm nhân chủng (của) cư dân văn hóa Ðông Sơn ở Việt Nam, nbx. Khoa Học Xã Hội, 1996)