Cái ý này là đúng cho tất cả mọi tình huống trong xã hội loài người, từ tình huống bé nhất giữa hai cá nhân đến tình huống to nhất giữa hai khối trên thế giới.

Thực lực là khả năng đánh bại phía bên kia nếu xảy ra xung đột. Thực lực cũng là sức mạnh kinh tế. Về loại thực lực thứ hai, tỉnh Bình Định có câu ca dao: “Vai mang bị bạc kè kè / Nói quấy nói quá, nẫu nghe ầm ầm”.

Hễ không mạnh không giàu, thì “cổ thấp họng bé”, dẫu cố đến đâu, tiếng phát ra cũng không ai nghe được!

(Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “Chiêng to tiếng lớn”
“Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to tiếng mới lớn”.


(Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn của các báo ngày 26-12-1945)