Trần Tiến, “Vết chân tròn trên cát” (TT)Xin bấm vào đây để nghe.