Vì nó mạnh ta yếu, chớ lo sẽ thiếu cơ hội làm anh hùng. Điều cần lo là “đánh như thế nào cho” chiến sĩ ta sẽ là anh hùng chiến thắng, không phải anh hùng chiến bại! (Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “Phải đánh như thế nào cho thắng”
(Khi Hội nghị Tân Trào bế mạc, trước thái độ quá sôi nổi của một số đại biểu, Hồ Chủ tịch cảnh tỉnh) “Đế quốc Pháp (...) chưa quèn đâu. Nhất định là nó lăm le cướp lại nước ta (...) Phải đánh như thế nào cho thắng (...) không đánh theo kiểu một trận anh hùng rồi ra sao thì ra”.(1)


___________
(1) Huy Cận,
Hồi ký song đôi, tập 2.