Đỗ Nhuận, “Hành quân xa” (ĐTNVN)Xin bấm vào đây để nghe.