Văn Cao, “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” (QD)Xin bấm vào đây để nghe.