Anh Việt Thu, “Hai vì sao lạc” (PMP)Xin bấm vào đây để nghe.