Trịnh Công Sơn, “Nhìn những mùa thu đi” (PMP)Xin bấm vào đây để nghe.