Bản đồ cuộc Tổng tiến công và Nổi dậy mùa xuân năm 1975

              (trong hồi ký Tổng hành dinh trong mùa xuân đại thắng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp)