Văn Thắng, “Tháng ba Tây Nguyên”Xin bấm vào đây để nghe.