Tượng đài chiến thắng Đồng Xoài (10/1/2020)

Xin nhấn vào chỗ chữ in xanh: Tượng đài chiến thắng Đồng Xoài, 10/1/2020