Phan Huỳnh Điểu, “Tình trong lá thiếp”Xin bấm vào đây để nghe.