Bản đồ chiến dịch Hồ Chí Minh

(trong sách Đại thắng mùa xuân của Đại tướng Văn Tiến Dũng)Mũi tên đỏ: Đánh vào vùng ven, bắt đầu ngày 27/4/1975 (riêng phía đông bắt đầu trước một ngày).
Mũi tên vàng: Đánh vào nội thành, bắt đầu ngày 29/4/1975.