Xuân Oanh, “Quê hương anh bộ đội” (ĐTNVN)Xin bấm vào đây để nghe.