Vĩnh An, “Bà mẹ trên sông Quảng Bình” (BL)Xin bấm vào đây để nghe.