Phim tư liệu, Biển Qui Nhơn 5-2019Xin bấm vào đây để xem.