Phạm Minh Tuấn, “Rừng gọi” (LX)Xin bấm vào đây để nghe.