Hà Nội hoa (I) (50 ảnh)


            Một số mùa hoa ở Hà Nội:

            Tháng 1, tháng 2:         Đào
            Tháng 3:                       Ban, sưa
            Tháng 4:                       Loa kèn
            Tháng 5:                       Bằng lăng
            Tháng 5, tháng 6:         Sấu
            Tháng 5 đến tháng 9:   Sen
            Tháng 6 đến tháng 9:   Lộc vừng
            Tháng 6 đến tháng 11: Sữa
            Tháng 10, tháng 11:     Cúc họa mi


            ĐÀO            BAN
            SƯA
            LOA KÈN

            BẰNG LĂNG