Hát văn - “Cô đôi thượng ngàn” (KA 13 tuổi)Xin bấm vào đây để nghe.