Minh Quốc, “Tình đồng chí” (CM)Xin bấm vào đây để nghe.