Bởi thế mà phải xử tử Trần Dụ Châu.

Vấn đề phẩm chất cán bộ bây giờ lại căng hơn trước kia rất nhiều.

Trước, cán bộ xấu một, nhân dân biết một. Giờ, cán bộ xấu một thì các thế lực thù địch phóng đại khiến nhân dân biết sai thành mười, thành trăm!

(Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “Đáng sợ nhất là...”
“Tôi không sợ bọn đế quốc, bọn phản động. Đồng bào sẽ đánh thắng chúng. Tôi chỉ sợ những hành vi xấu xa của cán bộ làm cho đồng bào mất lòng tin (…) Có thể nói, kẻ phá hoại sự nghiệp cách mạng đáng sợ nhất là những người ấy, vì trước mắt đồng bào, họ là Đảng và Nhà nước (…) Đưa những người yếu kém về năng lực, nhất là kém cỏi về phẩm chất, nhân cách vào bất kỳ nhiệm vụ nào cũng nguy hại”.


(Lời Chủ tịch Hồ Chính Minh căn dặn cán bộ, công nhân viên báo
Nhân Dân ngày 19/8/1967, in lại trong “Tuyển tập các tác phẩm đoạt giải báo chí Hội nhà báo và giải báo chí Quốc gia”, nxb. Chính Trị Quốc Gia, 2011)