Phan Huỳnh Điểu, “Sợi nhớ sợi thương” (HL)Xin bấm vào đây để nghe.