Ph.H. Điểu, “Anh ở đầu sông em cuối sông” (LD)Xin bấm vào đây để nghe Lê Dung hát.