H. Lân, H. Long, “Em đi thăm miền Nam” (DT)Xin bấm vào đây để nghe.