Lưu Hữu Phước, “Giải phóng Miền Nam” (1)Xin bấm vào đây để nghe.