Không có lý thuyết thì khó thành công. Nhưng lý thuyết phải xây trên thực tế. “Đi thực tế” đã. (TT)


Hồ Chí Minh, “Cứ đánh rồi sẽ biết cách”Năm 1964, Bộ Chính trị quyết định cử anh Nguyễn Chí Thanh vào chiến trường Miền Nam. Thật ra lúc đó chưa có trận đánh nào lớn có tính tiêu biểu để rút ra bài học đánh Mỹ. Trận Ấp Bắc tuy thắng lợi, nhưng chưa thật sự giáp mặt với Mỹ. Bộ Chính trị họp bàn quyết định cách đánh thế nào để thắng Mỹ. Sau khi nghe các anh phát biểu nhiều ý kiến, Bác nói ngắn gọn: “Ta đã thấy nó đâu, đã biết nó thế nào đâu mà bàn cho nhiều. Cứ đánh rồi sẽ biết cách”.


(Tố Hữu,
Nhớ lại một thời, nxb. Hội Nhà Văn, 2000, tr. 365)